Aleksej Kišjuhas: Ideje, sukobi i rituali

Integrisana teorijska sociologija Rendala Kolinsa

Obim: 376 str.

Sadržaj.pdf

Edicija:

Original price was: 1.400 RSD.Current price is: 1.120 RSD.

Opis

Ova studija istražuje mogućnosti za razvoj pronaučne, kauzalne i mikro-makro integrisane teorijske sociologije, odnosno teorije o društvu koja je utemeljena na realnom ponašanju ljudskih bića i njihovim kognitivnim, emocionalnim, ideacionim, konfliktnim i ritualnim interakcijskim iskustvima. Osnovni podsticaj ili inspiracija za (meta)teorijsko istraživanje ove vrste, ali i za potrebu za rekonceptualizacijom sociologije kao nauke, jesu teorijska sociologija ideja, sukoba i rituala savremenog sociološkog teoretičara Rendala Kolinsa. Međutim, u pitanju je i analiza uvida onih sociologa na čijim ramenima Kolins stoji – Dirkema, Vebera i Gofmana – odnosno komplementarnih teorijskih sociologija autora kao što su Strajker, Kolman, Skočpol, Tarner, Kemper, Šef, Aleksander, Gidens i mnogi drugi. U pitanju je poduhvat koji reaguje na izazove grubog raskoraka ili multiparadigmatskog jaza između mikrosociologije i makrosociologije u teorijskoj sociologiji, kao i na problematiku (ne)funkcionisanja sociologije kao objektivne nauke, a što sve jesu centralni ontološki, epistemološki i metodološki problemi u društvenoj teoriji. Ovo jeste studija o opštoj sociološkoj teoriji ideja, sukoba i rituala jednog istaknutog, uticajnog i savremenog sociologa, ali i vodič za izgradnju teorijske sociologije kao eksplanatorne, prediktivne i društveno relevantne nauke.

Aleksej Kišjuhas (1983) je docent na Odseku za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde drži kurseve Društvene teorije antike i srednjeg veka, Društvene teorije novog veka, Klasične sociološke teorije 19. veka, Klasične sociološke teorije 20. veka, Savremene sociološke teorije i Sociologija emocija. (Ko)autor je četiri monografije, Evolucija i prirodna selekcija: Od Anaksimandra do Darvina (2012), Vodič kroz ideologije I (2014), Vodič kroz ideologije II (2015) i Revolucije i društva: Uvod u teorijsku sociologiju revolucija (2018), i više od 40 radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima. Dobitnik je Nagrade za najboljeg mladog naučnika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (2015) i Nagrade „Stanislav Staša Marinković“ za novinarsku hrabrost i posebne domete u istraživačkom i analitičkom novinarstvu (2016). Bavi se teorijskom sociologijom i istorijom društvenih nauka, sociološkim istraživanjima društvenih promena, društvene interakcije i ljudskih emocija, kao i sociološkom metateorijom. Redovni je kolumnista dnevnog lista „Danas“ od 2006. godine.