Danilo Vuković: Pravna država i poredak u senci

Pravo, institucije i društveni otpori u Srbiji

Obim: 366 str.

Sadržaj pdf

-20%

Edicija:

Original price was: 1.400 RSD.Current price is: 1.120 RSD.

Opis

Političke elite u Srbiji izgradile su u poslednjih nekoliko decenija sistem koji im obezbeđuje faktičku nekažnjivost pred zakonom. Uspostavile su dva paralelna pravna i institucionalna poretka, jedan koji važi za građane i većinu privrednika, u kome postoji elementarna pravna odgovornost i drugi, „poredak u senci“, koji važi samo za političku i ekonomsku elitu, u kome važe druga pravila (ne)odgovornosti.

U pravnoj državi zakoni ograničavaju moći nosioca vlasti i uspostavljaju mehanizme kojima se oni drže odgovornim za svoje postupke, dok su na vlasti i kasnije. Politički i partijski sistem drži ih odgovornim pred biračima, pravosuđe i nezavisna tela pred zakonima, a građani svojim aktivizmom ograničavaju moć i delanje političara i drže ih odgovornim pred društvom. Pored ovih institucionalnih, za uspostavljanje pravne države potrebni su i neki kulturni faktori. Da bi zakoni vladali, obični građani i pripadnici elite moraju verovati u tu ideju i moraju biti opredeljeni da poštuju vladavinu zakona. Drugim rečima, moraju postojati i društveni akteri koji imaju interes da podrže pravnu državu i odgovornu vlast. Pravna država tako postaje skup institucija koje počivaju na interesima društvenih grupa i aktera, vrednostima koje čine njihovu političku i pravnu kulturu, te formalnim i neformalnim institucijama datog društva. Pravna država, na taj način, postaje sociološki fenomen.

U ovoj knjizi analizira se rad institucija koje političare drže odgovornim, kao i stavovi, vrednosti i aktivnosti običnih građanа, sudijа i tužilaca, političara i privrednika, koji čine te institucije i njihovu snagu. Autor traga za društvenim akterima koji imaju moć da ograniče nosioce vlasti i osnaže pravnu državu. Oslanjajući se na sociološka istraživanja, pokušava da odgovori na pitanja zašto vlasti u Srbiji nisu odgovorne pred biračima, zakonima i građanima i da li naše društvo ima unutrašnje snage da uspostavi i očuva pravnu državu i odgovornost vlasti.